Історична реконструкція екологічного стану Куяльницького лиману за результатами мінералогічних досліджень донних відкладень

Анотація
Показано, що знаючи швидкість накопичення донних відкладів лиману та параметри генезису кожного комплексу можна на якісному рівні провести історичну реконструкцію екологічного стану Куяльницького лиману. За результатами оцінок темпів накопичення донних відкладень встановлено, що в нижній частині лиману їх середня інтенсивність за останні 30 років складала 0,7±0,3 мм/рік, а біля с. Ковалівка майже в 2,4 рази більше – 1,7±0,8 мм/рік. Опираючись на ці дані колонка донних відкладів в точці К11 умовно характеризує стан лиману приблизно за останні 400 років, а колонка К01 – 50 років. На основі проведених досліджень можемо зробити висновок, що мінеральний склад донних відкладів Куяльницького лиману несе в собі інформацію про стан його екосистеми в той чи інший період часу і може бути рекомендований для історичних реконструкцій екологічного стану інших водойм.
It has been shown that knowing the speed of bottom sediments accumulation in the estuary and parameters of genesis of each complex one can perform historical reconstruction of the estuary’s environmental state on the quality level. Using the result of sediments accumulation speed assessment it has been established that in the lower part of the estuary average intensity for the past 30 years made 0.7±0.3 mm/year, while near Kovalivka village it was almost 2.4 times higher – 1.7±0.8 mm/year. Based on these data we can conclude that core of bottom sediments sampled from the point K11 conventionally characterizes the state of the estuary for approximately past 400 years and core K01 – 50 years. Based on the studies the conclusion can be made that mineral composition of bottom sediments in the Kuyalnik Estuary contains information about the state of ecosystem in this or that period of time and can be recommended for historical reconstruction of other water bodies’ environmental state.
Опис
Ключові слова
Куяльницький лиман, Kuyalnik Estuary, донні відкладення, реконструкція екологічного стану, bottom sediments, reconstruction of environmental state
Бібліографічний опис
Зб. тез доповідей XX Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення екологічного факультету «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво - 2017» (19-22 квітня 2017 р. м. Харків)
DOI
ORCID:
УДК