Адміністративний договір: осмислення нормативної дефініції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Статтю присвячено аналізу офіційного визначення адміністративного договору, що надане в КАС України, його порівнянню з усталеними доктринальними поглядами на цей інструмент публічного адміністрування. Надано детальну характеристику онтологічного, суб’єктного, методологічного, формального, змістовного, компетенцій- но-установчого та тематичного критеріїв ідентифікації адміністративних договорів. їхні нормативно зафіксовані ознаки використано для обгрунтування позицій автора в дискусійних питаннях теоретичного освоєння адміністративних договорів (зокрема, стосовно їхньої загальної юридичної природи, ймовірної джерельності, позитивно-правової доз- воленості, видового різноманіття); при цьому враховано галузево-цільовий контекст офіційної дефініції, придатність якої для теорії адміністративного права є допустимою (дещо вимушеною), а не ідеальною. Заперечуються погляди про ототожнення природи адміністративних договорів із адміністративними актами, деталізуються способи їх розмежування (у разі, коли всі форми володіють ознаками кооперативного адміністрування). Розкрито важливість методологічних ознак формування змісту адміністративних договорів (у порівнянні зі спільними адміністративними актами) та його формальних властивостей (у порівнянні з адміністративними актами «за згодою»). Визначено галузеву універсальність і загальноправову обмеженість термінологічного позначення змісту адміністративних договорів, який включає сервісну активність суб’єктів владних повноважень, але не може охоплювати «адміністративними» завданнями межі всього публічно-правового буття. Аналіз тематичних різновидів адміністративних договорів дав змогу автору обгрунтувати: необхідність розширення суб’єктного складу договорів про взаємодію; зайвість спеціального нормативного припису про юридичну основу договорів щодо бюджетних коштів; абстрактність загальної вказівки про укладення адміністративного договору «замість» індивідуального акта. Запропоновано відповідні вдосконалення офіційного трактування дослідженого інструменту публічного адміністрування.
This article deals with the official definition of the administrative contract, which is given in The Code of Administrative Proceedings of Ukraine; it is also focuses on a comparison with well-established doctrinal views on this instrument of public administration. The characteristic of ontological, subjective, methodological, formal, meaningful, competence-established and thematic identity criterions of administrative contract is given. Their legally fixed features are used to justify the author’s positions in discussion points of the theoretical analysis of administrative contracts (in particular, on their general legal nature, possible sources of law, positive legal permission, their species diversity); sectoral and target context of the official definition, which suitability for the theory of administrative law is permissible (even forced), but not perfect, is also taken into account. The views that equate the nature of administrative contracts and administrative acts are denied, the ways of defining them (in cases where all forms have signs of cooperative administration) are detailed. Disclosed the importance of methodological signs offormation of an administrative contract’s content (in comparison with administrative acts “by agreement”). Defined its sectoral universality, but also a general legal lack of terminological definitions of administrative contract’s content, which consists service activity of authorities, but with its assignment it is not able to expand all the public law being. The analysis of thematic variety of administrative contracts allowed the author to justify: the necessity to expand a composition of subjects in cooperation agreements; that the special normative requirement for the treaty’s basis about budgetary funds is not needed; the general reference that regulate conclusion of the administrative contract "instead of” individual act is conditional and abstractive. Suggested relevant improvements of the official interpretation of the researched instrument ofpublic administration.
Опис
Ключові слова
адміністративний договір, волеузгодження, джерела адміністративного права, інструменти публічного адміністрування, кооперативне адміністрування, публічна адміністрація, співпраця, administrative contract, parties ’agreement, sources of administrative law, instruments of public administration, cooperative administration, public administration, cooperation
Бібліографічний опис
Правова позиція
DOI
ORCID:
УДК