Продукти взаємодії оксиду сірки (IV) з алкіламінами та їхніми похідними у водних розчинах

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Б. в.
Анотація
Проведено узагальнення експериментальних даних, спрямованих на встановлення складу, будови і властивостей продуктів взаємодії у модельних системах SO2 – L – H2O (L – алкіламіни, етаноламіни, аміди) у присутності кисню повітря.
Опис
XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених : тези доповідей, 7-11 вересня 2014 Одесса / ред.: С. В. Волков, Г. Л. Камалов ; наук. ред. та упоряд.: Л. Б. Коваль, Є. В. Тімухін ; НАН України, Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського [та ін.] . – Одеса, 2014 . – 278 с. : рис., табл. - Наявна електрон. копія друк. публ. – Бібліогр. в кінці ст.
Ключові слова
оксид сірки (IV), алкіламіни, водний розчин
Бібліографічний опис
XIX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених : тези доповідей, 7-11 вересня 2014 Одесса
DOI
ORCID:
УДК