Просопографія в історичному дослідженні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні вказівки надають необхідний матеріал для лекційного курсу «Просопографія в історичному дослідженні», що викладається на І курсі підготовки докторів філософії спеціальності 032, «історія та археологія», котрі здобувають третій (науково-дослідний) рівень вищої освіти. Курс логічно пов'язаний з дисциплінами, що викладалися на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) освітніх рівнях, а саме з «Основами наукового дослідження», «Актуальними проблемами давньої та середньовічної історії», «Актуальні проблеми історичної науки: Нова культурна історія». На третьому (освітньо-науковому) рівні курс відповідно взаємопов’язаний з нормативними дисциплінами «Історія, концепції та проблеми історичної науки» та «Сучасні досягнення історичної науки». На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин. Мета навчальної дисципліни – засвоєння студентами теорії та практики застосування просопографічного методу. Завдання навчальної дисципліни: - продемонструвати історію розвитку методу та його положення в системі інших методів історичної науки; - навчити правильно застосовувати просопографічний метод.
Опис
Ключові слова
просопографічний метод, історія, розвиток методу, теорія просопографії, соціальна історія, історикі античності та середньовіччя
Бібліографічний опис
Просопографія в історичному дослідженні : метод. вказівки до спеціального курсу. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 32 с.