Гумусовий стан чорноземних ґрунтів острова Зміїний

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Львівський університет
Анотація
Наведено та схарактеризовано результати вивчення гумусового стану чорноземних грунтів о. Зміїний. З'ясовано певні відмінності та закономірності складу і властивостей гумусових речовин цих грунтів залежно від геоморфологічної приуроченості, потужності та літолого- хімічного складу ірунтоутворюючої товщі, умов і ступеня природного зволоження. Запропоновано використати показники гумусового стану досліджуваних ґрунтів для діагностики географо-генетичних особливостей, сутності та закономірностей ґрунтоутворення і чорноземоутворення, зокрема в умовах унікально-специфічного ландшафтно-геохімічного середовища острова.
Presented and characterized are the results of studies of the black soils humus state on the Zmiinyi Island. Certain differences and regularities have been revealed in composition and properties of humus substances of those soils depending on geo-morphological connections, thickness and lithological & chemical composition of soil-forming layer, conditions and level of natural moisturization. It has been proposed to use indicators of humus state of the studied soils for diagnostics of geographic & genetic peculiarities, essence and regularities of soil-forming and black soil forming, in particular, under conditions of unique specific landscape & geochemical environment of the island.
Опис
Ключові слова
острів Зміїний, чорноземні грунти, гумусовий стан, оптична щільність гумінових кислот,, ґрунтоутворення, Zmiinyi Island, black soils, humus state, optical density of humic acids, soil forming
Бібліографічний опис
Вісник Львовського ун-ту. Сер. Геогр. – 2013. – Вип. 41. –С. 24-36.
DOI
ORCID:
УДК