Чинники розвитку і ресурси сучасного туризму Одеського регіону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2009
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Крымский научный центр НАН Украины
Анотація
Згідно із Законом України «Про туризм», який встановлює правові, організаційні та соціально–економічні засади раціонального використання туристичних ресурсів та регулює відносини, пов’язані з організацією і здійсненням туризму на території України, туризм – це багатогранне суспільне явище та найдинамічніша сфера людської діяльності, що пов’язана з добровільною тимчасовою зміною місця перебування, ритму і середовища життя з різноманітною (пізнавальною, оздоровчою, професійно-діловою, спортивною, релігійною та ін..) метою, а також з безпосереднім контактом із середовищем (природним, культурним чи суспільним). Але дослідники цього наукового напряму доповнюють, що туризм – це також і суспільно-організаційна економічна діяльність, спрямована на виробництво послуг і товарів, для задоволення їх попиту, пов’язаного з відпочинком, відновленням здоров’я, задоволенням духовних запитів. Сучасна індустрія відпочинку, лікування, розваг обумовлює створення системи виробничих, транспортних, торговельних, сервісних підприємств і засобів розміщення для задоволення попиту на туристичні товари і послуги, підготовку кадрів та процес виробництва, реалізації і споживання туристичного продукту на основі використання природних багатств, матеріальних і духовних цінностей суспільства. Процес розвитку індустрії туризму – це складний і динамічний, багатофакторний процес, що залежить від численних передумов та чинників, які сприяють або обмежують темпи розвитку туристичної діяльності. На думку фахівців туризм розвивається під впливом чинників, властивих саме індустрії туризму (факторів функціонування ринку туристичних послуг, формування попиту і пропозиції, виробництва туристичного продукту тощо), а також чинників зовнішнього середовища – це політика і право, у тому числі державна політика і державне регулювання в галузі туризму, економіка і фінанси (макроекономічні і мікроекономічні чинники), культура, соціодемографічні зміни, розвиток торгівлі, транспорту, інфраструктури та науково-технічного прогресу. Крім того, кожен вид туристичної діяльності має свій набір факторів розвитку, де є провідні та другорядні чинники прискорення туристичної діяльності. Залежно від мети подорожі та об’єктів, що використовуються або відвідуються, існують такі види туризму, як культурно–пізнавальний, лікувально-оздоровчий, спортивний, релігійний, екологічний, сільський та інші.
Опис
Ключові слова
туризм, Одеський регіон, розвиток індустрії туризму, чинники розвитку
Бібліографічний опис
Культура народов Причерноморья
DOI
ORCID:
УДК