ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ МУНІЦИПАЛЬНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОСОБИСТОСТІ В УКРАЇНІ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
Становлення в Україні демократичної, правової, соціальної держави нерозривно пов’язано із закріпленням та гарантуванням розгалуженої системи прав і свобод людини і громадянина, перш за все — на конституційному рівні, яка знаходить своє подальше відображення та деталізацію в усіх галузях права. Конституція України закріплює, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяль-ності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність».
Опис
Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса / уклад.: З. В. Кузнєцова, А. В. Левенець ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна ; ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : Астропринт, 2013.
Ключові слова
статус особистості, муніципально-правова галузь
Бібліографічний опис
Конституційно-правовий вимір в розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю з дня народження д-ра юрид. наук, профессора Стрельцова Льва Михайловича (1918-1979). Четверті юрид. читання, 25 жовтня 3013 року, м. Одеса
DOI
ORCID:
УДК