Pronouns

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Автори
Науковий керівник
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Олді Плюс
Анотація
Дана розробка містить відомості про особливості функціонування займенників у сучасній англійській мові та вправи, націлені на засвоєння граматичних правил та розвиток навичок вживання даної частини мови у сучасному усному та письмовому мовленні.
Опис
Методичні рекомендації
Ключові слова
англійська мова, займенники, вживання займенників в англійському мовленні, функції займенника, розряди займенників, 035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська, English pronouns, pronoun classification, types of pronouns, English language, 035 Філологія
Бібліографічний опис
Pronouns : метод. рек. до практ. занять та самост. роботи з навч. дисципліни «Перша іноземна мова» для здобувачів першого (бакалавр.) рівня вищ. освіти за спец. 035 Філологія спеціалізації 035.041 Герм. мови та літ. (пер. включ.), перша – англ. / уклад.: В. А. Жук, Н. Г. Мойсеєнко. – Одеса : ОЛДІ + 2024. – 96 с.
DOI
ORCID:
УДК
811.111’367.626(076)