Забезпечення права працівника на захист гідності як принцип трудового права України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
Анотація
Стаття присвячена обґрунтуванню нових теоретичних позицій визначення забезпечення права працівників на захист своєї гідності як принципу трудового права України та висвітленню сутності цього принципу з метою більш ефективного регулювання відносин у сфері праці. Розглядаються концепції щодо визначення принципів трудового права та їх еволюція. Розкривається тісний взаємозв’язок принципу забезпечення права працівника на захист своєї гідності з іншими галузевими принципами. Акцентується увага на тому, що принцип забезпечення працівника на захист своєї гідності знаходиться в основі концепції гідної праці.
Статья посвящена обоснованию новых теоретических позиций определения обеспечение права работников на защиту своего достоинства как принципа трудового права Украины и освещению сущности этого принципа с целью более эффективного регулирования отношений в сфере труда. Рассматриваются концепции относительно определения принципов трудового права и их эволюция. Раскрывается тесная взаимосвязь принципа обеспечения права работника на защиту своего достоинства с другими отраслевыми принципами. Акцентируется внимание на том, что принцип обеспечения работника на защиту своего достоинства лежит в основе концепции достойного труда.
The article is devoted to new theoretical grounding position determination of the rights of workers in defense of their dignity as a principle of labor law coverage of Ukraine and the essence of this principle in order to more effectively regulate relations in the workplace. We consider the concept to define principles of labor law and their evolution. It reveals the close relationship the principle of right of workers to defend their dignity with other sectoral organizations. The attention that the principle of an employee to defend his dignity underlies the concept of decent work.
Опис
Ключові слова
принципи трудового права, галузеві принципи, гідність працівника, суб’єктивне право працівника на захист своєї гідності, дискримінація, концепція гідної праці, принципы трудового права, отраслевые принципы, достоинство работника, субъективное право работника на защиту своего достоинства, дискриминация, концепция достойного труда, principles of labor law, trade principles, dignity employee subjective right of workers to defend their dignity, discrimination, the concept of decent work
Бібліографічний опис
Вісник Харківського національного університету
DOI
ORCID:
УДК