Суть та особливості технології змішаного навчання в практиці ЗВО

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Гельветика
Анотація
У статті розглянуто сутність та особливості, організацію змішаного навчання в закладах вищої освіти. Відзначено проблему повномасштабної війни, яка обмежила можливість здобувачів вищої освіти фізично відвідувати ЗВО, а також визначено необхідність переоцінки наявних форм та методів організації освітнього процесу в ЗВО. Розглянуто підходи авторів до визначення змішаного навчання. Встановлено, що змішане навчання здобувачів вищої освіти ‒ це інтегроване онлайн‐навчання з традиційним навчанням, що актуалізує позитивні сторони кожного з них, яке є більш активним зі сторони здобувачів вищої освіти, надає їм більше цікавих та пізнавальних можливостей для навчання, для реалізації індивідуальної траєкторії навчання та свідомої мотивації до самостійної роботи. Висвітлюється увага факту, що в Україні змішане навчання здобувачів вищої освіти є відносно новим підходом і прогресивною освітньою технологією з великим потенціалом для використання, що дає змогу поліпшити процес навчання за рахунок ефективного і гнучкого поєднання онлайнових навчальних матеріалів дистанційного курсу з традиційним аудиторним навчанням. Встановлено сутність змішаного навчання в ЗВО, яка полягає в поєднанні дистанційного навчання, навчання в аудиторії та онлайн навчання, при цьому здобувачі вищої освіти періодично відвідують навчальні заняття в аудиторії, отримують завдання для роботи на певних онлайн-платформах або хмарному сервісі, а викладач має чітко розподілити матеріал для самостійного вивчення, для індивідуального заняття, для групової роботи над завданням та контролювати процес, надавати консультації. Розглянуто особливості змішаного навчання в ЗВО, які виявляються в активному використанню технологій, застосуванню та поєднанню різних підходів, способів подачі матеріалу, видів роботи, змін у підходах до організації навчання в закладах вищої освіти та в кожній дисципліні, викладачі і здобувачі потребують підготовки щодо застосування цієї технології, здобувачі потребують самодисципліни та мотивації.
In the article there are analised the basics, peculiarity and organization of blended learning in higher education institutions. It is pointed out the problem of a full-scale war, which has limited the ability of higher education students to physically attend higher education institutions, as well it is defined the necessity of revaluation of existing forms and methods of educational process organization in higher education institutions. Threr are examined authors' approaches to the definition of blended learning. It is established that blended learning of higher education students is an integrated online learning with traditional learning, which updates the positive aspects of each of them, gives more active participation on the part of higher education students, provides them with more interesting and cognitive opportunities for learning, and implementation of an individual learning trajectory and conscious motivation to independent work. The article highlights the fact that in Ukraine, blended learning of higher education students is a relatively new approach, and a progressive educational technology with great potential for use, which makes it possible to improve the learning process through an effective and flexible combination of online learning materials of a distance course with traditional classroom learning. The essence of blended learning in higher education institutions is determined, which consists in combining distance learning, classroom learning and online learning, with higher education students periodically attending classroom classes, receiving assignments to work on certain online platforms or cloud services, and a teacher should clearly distribute the material for self-study, study, group work on the task by controlling the process, providing advice. It is examined the peculiarities of blended learning in higher education institutions, which are manifested in the active use of technology, the use and combination of different approaches, methods of presenting material, types of work, changes in approaches to the organization of learning in higher education institutions and in each discipline; teachers and students need training in opportunity to use this technology, students need self-discipline and motivation.
Опис
Ключові слова
змішане навчання у ЗВО, технології навчання, дистанційне навчання, blended learning in higher education institutions, learning technologies, distance learning
Бібліографічний опис
Актуальні питання гуманітарних наук : міжвуз. зб. наук. пр. молодих вчених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2023.
ORCID:
УДК