Кластеризація водних розчинів етанолу. Якісний підхід

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У роботі обговорюються особливості кластеризації у водних розчинах етанолу. Приймається, що об'єм елементарного кластеру, виявляється меншим за сумарний молекулярних об'ємів компонент, що утворюють цей кластер. Наведено обґрунтування, що до вигляду концентраційної залежності кластерного параметру κ . На підставі даних про кластерний склад розчинів вода-етанол отримано концентраційної залежності κ . Помилка у визначенні значень κ не перевищує 0.1 %. Застосовуючи груповий опис розчинів, отримана концентраційна залежність молярного об'єму розчину в інтервалі концентрацій 0.074 ÷ 0.25 . Відхилення від експериментальних даних не більше 0.5% . Отримані концентраційної залежності контракції водних розчинів етанолу за температур вищих від 40°C . Ці залежності, на відміну від контракції за температур менших ніж 40°C , не проходять через особливу точку розчину.
The papers discuss the features of clustering in aqueous solutions of ethanol. It is assumed that the volume of an elementary cluster is smaller than the total molecular volumes of the components that make up this cluster. It is justified that the form of the concentration dependence of the cluster parameter κ . Based on the data on the cluster composition of waterethanol solutions, the concentration dependence of κ was obtained. The value determination accuracy of κ does not worse than 0.1% . Applying the group description of solutions, the concentration dependence of the molar volume of the solution in the concentration range 0.074 ÷ 0.25 was obtained. The deviation from experimental data is no more than 0.5% . Obtained concentration dependence of contraction of aqueous solutions of ethanol at temperatures higher than 40°C . These dependences, in contrast to the contraction at temperatures lower than 40°C , do not pass through a special point of the solution.
В работе обсуждаются особенности кластеризации в водных растворах этанола. Принимается, что объем элементарного кластера оказывается меньше суммарного молекулярного объема компонентов, образующих этот кластер. Приведено обоснование вида концентрационной зависимости кластерного параметра κ . На основании данных о кластерном составе растворов вода-этанол получена концентрационной зависимости κ . Точность в определении значений κ не хуже 0.1% . Применяя групповое описание растворов, полученная концентрационная зависимость молярного объема раствора в интервале концентраций 0.074 ÷ 0.25 . Отклонение от экспериментальных данных в пределах 0.5% . Полученные концентрационной зависимости контракции водных растворов этанола при температурах выше 40°C . Эти зависимости, в отличие от контракции при температурах меньше 40°C , не проходят через особую точку раствора.
Опис
Ключові слова
розчини, вода, одноатомні спирти, елементарні кластери, особлива точка, solutions, water, monohydric alcohols, elementary clusters, special point, растворы, одноатомные спирты, элементарные кластеры, особенная точка
Бібліографічний опис
Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems
DOI
ORCID:
УДК