Стилістика французької мови. Тропи.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У методичних рекомендаціях подано теоретичну інформацію про основні тропи, зокрема метафору, метонімію, синекдоху, та систему вправ із самостійної роботи, метою якої є розширення знань здобувачів вищої освіти про сутність, механізми, типологію, функції окреслених прийомів виразності. Методичні рекомендації спрямовані на формування здатності здобувачів вищої освіти до аналізу, систематизації та інтерпретації мовних фактів, вільного й усвідомленого оперування спеціальною термінологією, усвідомлення засад і технологій створення текстів різних жанрів і стилів. Кожний розділ методичних рекомендацій відображає як суто лінгвістичний матеріал, так і систему послідовно репрезентованих вправ (від мовних до комунікативних). Для здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра.
Опис
Ключові слова
методичні рекомендації, французька мова, тропи, стилістика
Бібліографічний опис
Панченко І.В. Стилістика французької мови. Тропи. Метод. рекомендації до курсу «Стилістика основної іноземної мови» для самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра спец. 035 Філологія спеціалізації 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), перша – французька. / І.В. Панченко, М.О. Князян. – Одеса: Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022. – 48 с.
DOI
ORCID:
УДК