Зообентос придунайских озер

Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Приведены данные о таксономическом составе, численности и биомассе макро- и мейобентоса придунайских озер, его сезонной динамике; выявлены доминирующие виды.
Наведені данні про таксономічний склад, чисельність та біомасу макро- і мейобентоса придунайських озер, його сезонну динаміку; виявлені домінуючі види
Опис
Ключові слова
макрозообентос, мейобентос, Придунайские озера, придунайські озера, macrozoobentos, meiobentos, Lower Danube Lakes
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК