Розвиток театрального життя в місті Кременчук у першій половині ХХ століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті автор наводить тенденції розвитку театрального мистецтва в місті Кременчук у пер. пол. XX ст. Характеризує особливості театрального життя в період скрутної ситуації в країні. Показує взаємозв'язок занепаду культурного життя міста, на прикладі, припинення існування театру в Кременчуці. Показує початок театральної діяльності Л.О. Утьосова в місті.
В статье автор приводит тенденции развития театрального искусства в городе Кременчуг в пер. пол. XX в. Характеризует особенности театральной жизни в период сложной ситуации в стране. Показывает взаимосвязь упадка культурной жизни города на примере прекращения существования театра в Кременчуге. Показывает начало театральной деятельности Л.И. Утесова в городе.
In the article the author analyzes the trends of theatre art development in Kremenchuk in the early XX century. The author defines the peculiarities of theatrical life under the conditions of a very difficult situation in the country, as well shows a correlation of a decay of town cultural life on the example of theatre's cease in Kremenchuk. The beginning of L. Utesov 's theatrical activity in the town is also revealed in the article.
Опис
Ключові слова
театр, антрепренер, трупа, культура, бенефіс, бенефис, theatre, entrepreneur, troupe, culture, benefit performance
Бібліографічний опис
Полілог: збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання