ОНІМНА ЛЕММА

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Астропринт
Анотація
У статті проаналізовано змістовне наповнення терміну лемма. Порівняно значення терміну в лексикографічній (інваріантна коренева морфема) та психолінгвістичній (лексичний концепт) традиціях. Зроблено аналіз психолінгвістичних підходів до процесу лематизації, де виявлено два аспекти тлумачення: 1) лемма містить фонетичну і синтаксичну інформацію та 2) лемма містить фонетичну і синтаксичну інформацію. При аналізі даних асоціативного експерименту багато відповідей було лемматизовано, тобто виявлено єдиний онімний концепт, який висловлено різними варіантами. Для зручності аналізу подібних явищ запропоновано термін онімна лемма, яка є інваріантним онімним концептом, що виражено двома чи більше мовленнєвими або писемними варіантами.
В статье проанализировано смысловое наполнение термина лемма. Было проведено сравнение терминов в лексикографическом (инвариантная корневая морфема) и психолингвистическом (лексический концепт) аспектах. В психолингвистическом подходе выявлено два подхода к пониманию процесса лемматизации: 1) лемма вмещает в себя фонетическую и синтаксическую информацию и 2) лемма вмещает фонетическую и лексическую информацию. При анализе данных ассоциативного эксперимента многие реакции лемматизировалисъ, т.е. один и тот же онимный концепт выражался разными вариантами. Для удобства анализа таких явлений предложен термин онимная лемма, которая является инвариантным онимным концептом, выраженным двумя и более речевыми или письменными вариантами.
The article dwells on the analysis of the meaning of the term lemma. Various approaches to the lemmatization process are discussed: the notion of lemma in lexicology is an invariant stem and in psycholinguistics is a lexical concept. In psycholinguistics there exist two understandings of lemmatization: 1) lemma combines phonetic and syntactic information and 2) lemma combines phonetic and lexical information. During the analysis of the data of associative onomastic experiment a lot of responses were lemmatized, i.e. the same onomastic concept was expressed in different variants. For the convenience of analysis a term onymic lemma is introduced, which is invariant onomastic concept, conveyed in two or more spoken or written variants.
Опис
Науковий вісник Південноукраїнського держ. педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: сер.: Педагогічні науки. Психологічні науки.Лінгвістичні науки / Південноукраїнський держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського . – Одеса.
Ключові слова
лемма, онімна лемма, психолінгвістика, онимная лемма, психолингвистика, lemma, onymic lemma, psycholinguistics
Бібліографічний опис
Науковий вісник Південноукраїнського держ. педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського
DOI
ORCID:
УДК