Методологія та організація наукових досліджень

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Навчальний курс «Методологія та організація наукових досліджень» є одним із курсів циклу фундаментальної підготовки магістрів психологів. Головною метою курсу є цілісне викладання проблем методології та формування системи теоретичних та практичних знань з організації наукових досліджень та придбання навиків проведення самостійних наукових досліджень. Світовий досвід показує, що успіх наукового дослідження визначається здатністю науковця проводити системній аналіз теоретичних та емпіричних даних за допомогою сучасних статистичних програмних пакетів. Саме тому навчальний курс «Методологія та організація наукових досліджень» є актуальним, має велике практичне значення, спрямований на систематизацію вже отриманих знань та знайомство студентів з методологічними, методичними та понятійними засадами наукових досліджень. Мета: підготувати магістрів до майбутньої наукової та практичної діяльності та взаємодії з досліджуваним контингентом. Завдання: - сприяння формуванню компетенцій створювати стратегію психологічної наукової діяльності. - здатність розробляти системний підхід до наукового психологічного дослідження. - усвідомлення закономірностей наукової та практичної діяльності у професійному становленні.
Опис
Ключові слова
методи наукового дослідження, організація теоретичної і практичної діяльності, побудова теоретичної і практичної діяльності, статистична обробка, наукове дослідження, 053 Психологія
Бібліографічний опис
Родіна Н. В. Методологія та організація наукових досліджень : метод. вказ. для студентів із спеціальності 053 «Психологія», галузі знань 05 «Соц. та поведінк. науки» / Н. В. Родіна. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2019. – 44 с.
DOI
ORCID:
УДК