Щодо проблеми визначення природи міжнародного економічного права

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті досліджується правова природа міжнародного економічного права (далі – МЕП). Розглядається МЕП у вузькому значенні як підгалузь міжнародного публічного права, та МЕП у широкому значенні як сукупність норм, що регулюють економічні операції будь-якого характеру між будь-якими суб’єктами (у разі, якщо такі операції виходять за межі правової системи однієї держави). Критикується концепція МЕП у вузькому значенні. Обґрунтовано, що МЕП є комплексним утворенням, що складається як з норм, що регулюють міждержавні економічні відносини, так і з норм, що регулюють міжгосподарські відносини за участі окремих суб’єктів господарювання.
В статье исследуется правовая природа международного экономического права (далее – МЭП). Рассматривается МЭП в узком значении как подотрасль международного публичного права, и МЭП в широком значении как совокупность норм, регулирующих экономические операции любого характера между любыми субъектами (в случае, если такие операции выходят за пределы правовой системы одного государства). Критикуется концепция МЭП в узком значении. Обосновано, что МЭП является комплексным образованием, состоящим как из норм, которые регулируют межгосударственные экономические отношения, так и из норм, которые регулируют межхозяйственные отношения при участии отдельных субъектов хозяйственной деятельности.
Legal nature of international economic law (then - IEL) is examined in the article. In restricted sense IEL is considered as sub-branch of international public law, and in a broad sense IEL is considered as set of rules to regulate economic transaction of any kind between any subjects ( in case when such transactions overruns the legal system of the State). Narrow sense of IEL is criticized. IEL is based to be complex formation, which consist of rules to regulate international economic relations and also as rules, which regulate intereconomic relations with particular economy subjects.
Опис
Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал ; / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права" ; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2015.
Ключові слова
міжнародне економічне право, міжнародні економічні відносини, міжнародне публічне право, міжнародне торгівельне право, транснаціональні корпорації, международное экономическое право, международные экономические отношения, международное публичное право, международное торговое право, транснациональные корпорации, international economic law, international economic relations, international public law, international trade law, transnational corporation
Бібліографічний опис
Украинский журнал международного права = Ukrainian journal of international law
DOI
ORCID:
УДК