Впровадження ESP-тренінгу для формування професійних лексичних навичок в магістратурі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність статті зумовлюється необхідністю впровадження сучасних методів навчання у магістратурі, які б дозволили синтезувати програмний лексичний матеріал і цілий пласт професійної лексики з англійської мови, володіння якої на рівні В2-В2+ характеризує наближення комунікативної компетенції магістрів-педагогів до компетенції освічених/професійних користувачів мови. Метою дослідження є аналіз досвіду використання ESP-тренінгу для формування лексичних навичок здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю освітні, педагогічні науки у процесі вивчення англійської мови. Методи: аналіз, синтез, порівняння як інструменти дослідження особливостей і специфіки існуючих визначень поняття тренінгу, його основних характеристик та реалізації у практиці; систематизація результатів з метою розробки стратегії ESP-тренінга. Результати: ESP-тренінг розглядається не тільки як інтерактивний метод навчання, а й як комбінація активних методів, що дозволяють реалізувати завдання навчального процесу, сформувати необхідні фахові компетенції та спрямувати активну пізнавальну діяльність студентів на формування професійно значущих якостей особистості. Висока освітня результативність ESP-тренінгу визначається тим, що він, будучи побудований на моделюванні реальних професійних ситуацій, вимагає від студентів активного залучення в процес спілкування і мобілізації інтелектуального і аналітичного потенціалу. Трирівнева модель навчання дозволяє швидко перейти до формування практичних навичок, усвідомлення власного лексичних ресурсів та напрямку подальшого самовдосконалення. Серед специфічних рис ESP-тренінгу розглядаються обов’язкові етапи заняття з використанням інтерактивних методів навчання. Надається аналіз досвіду використання ESP-тренінгу для формування лексичних навичок здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти з описом структури заняття та прикладами завдань для кожного з етапів за принципами комунікативно-когнітивного підходу навчання іноземної мови. Висновки: На підставі досвіду використання ESP-тренінгу для формування лексичних навичок у процесі вивчення англійської мови зроблено висновок про переваги даного підходу у процесі професійної підготовки, спрямування теоретичних знань у практичну площину використання.
The topicality of article is determined by the need to implement modern teaching methods in the master studies, which would allow to synthesize program requirements and a whole layer of English pedagogical vocabulary so that the Master’s degree students in Pedagogy could approach B2–B2+ level of upper-intermediate or advanced EL user. The purpose of the research is to analyse the experience of ESP-training implementation in Master’s program for the lexical skills formation in students majoring in educational and pedagogical sciences in the process of EL teaching and learning. Methods: analysis, synthesis, comparison are used as tools for researching the features and specifics of existing definitions of the concept ‘training’, its main characteristics and practical experiences; systematization of results in order to develop an ESP training strategy for pedagogical students. Results: ESP-training is considered not only as an interactive method of teaching and learning, but also as a combination of active methods that allow to implement the objectives of the educational process, form the necessary professional competencies and direct the students’ cognitive activity to the formation of professionally significant personal qualities. The high efficacy of ESP-training is determined by the fact that it is built on the simulation of real professional situations and requires students to be actively involved in the process of communication mobilizing their intellectual and analytical potential. The offered three-level learning model allowed the students to quickly move on to: (1) the formation of practical skills; (2) awareness of lexical resources and (3) the ability of further self-development. The mandatory stages of ESP-training with the interactive teaching strategies and methods are described. The expertise in implementing ESP-training strategies for the formation of Master students’ lexical skills was described. The explicit description of the lesson design and the offered tasks were provided for each of the stages. The efficacy of communicative-cognitive approach to EFL teaching and learning was confirmed. Conclusion: On the basis of our expertise the ESP-training was identified as important and beneficial for the formation of lexical skills in Master’s degree pedagogical students in EL teaching and learning, there was made a conclusion about the advantages of this method in the process of professional training, aiming theoretical knowledge into the practical field.
Опис
Ключові слова
ESP-тренінг, викладання англійської мови, магістратура, інтерактивні методи навчання, етапи тренінгового заняття, комунікативна компетентність, ESP-training, EL teaching and learning, master studies, interactive learning methods, stages of ESP-training session, communicative competence
Бібліографічний опис
Вісник науки та освіти. Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія».
ORCID:
УДК