Хотел ли Николай II войны?

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Автор рассматривает политическую ситуацию в мире накануне І Мировой войны, предпосылки, которые привели к ней, а также роль России в этих событиях. В ходе исследования, автор приходит к выводу, что император Николай II не стал бы провоцировать конфликт, так как понимал, что страна была совсем не готова к войне.
Автор розглядає політичну ситуацію у світі напередодні І Світової війни; передумови, які призвели до неї, а також роль Росії у цих подіях. В ході дослідження, автор приходить до висновку, що імператор Микола II не став би провокувати конфлікт, оскільки розумів, що країна була зовсім не готова до війни.
The author examines the political situation in the world on the eve of the I World War, preconditions that led to it, as well as Russia’s role in those events. In the course of the study, the author concludes that Emperor Nicholas II would not provoke a conflict because he understood that the country was not ready for the war.
Опис
Ключові слова
Вильгельм II, Николай II, союзники, І Мировая война, Германия, Вільгельм II, Микола II, союзники, І Світова війна, Німеччина, Wilhelm II, Nicholas II, who allies, the Ist World War, Germany
Бібліографічний опис
Полілог: збірник статей молодих науковців з історії, філософії, культурології
DOI
ORCID:
УДК
Зібрання