Індивідуальна робота зі студентами в режимі онлайн-навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті схарактеризовані особливості запровадження онлайн форми проведення занять, з якою вже другий рік поспіль час від часу стикаються викладачі українських вишів в умовах пандемії. Описані переваги онлайн-навчання, вказані й недоліки виключно такої, а також і змішаної форми занять. Авторкою наведені приклади з власного досвіду проведення синхронних занять дистанційно, проаналізовано досвід колег- викладачів з інших університетів. Основна увага у цій розвідці сфокусована на індивідуальній роботі зі студентами під час онлайн-навчання, зокрема на індивідуальних консультаціях фуркантів кафедри 2-3 курсів, які пишуть курсові роботи під керівництвом авторки. Особлива увага під час таких консультацій приділяється тлумаченню поняття «академічна доброчесність» у повному обсязі значення, що є на сьогодні актуальним в Україні як для викладачів вишів, так і для здобувачів вищої освіти. Наведені приклади компетентностей із академічної доброчесності, що мають набути студенти.
The article characterizes the peculiarities of the introduction of the online form of classes, which for the second year in a row from time to time faced by teachers of Ukrainian universities in the pandemic. The advantages and disadvantages of online learning are described. The author gives examples from her own experience of conducting synchronous classes remotely, analyzes the experience of teachers from other universities. The main focus of this research is on individual work with students during online learning, in particular on individual consultations of the department's second- and third-year students, who write term papers under the guidance of the author. During such consultations, special attention is paid to the interpretation of the concept of «academic integrity» in its full meaning, which is relevant today in Ukraine for both university teachers and graduates.
Опис
Ключові слова
онлай-(online)-навчання, дистанційна форма навчання, академічна доброчесність, академічне письмо, online learning, remote learning, academic integrity, academic writing
Бібліографічний опис
Проблеми онлайн-навчання філологічних дисциплін у вищій школі : зб. матеріалів наук.-практ. семінару каф. заг. та слов'ян. мовознавства ОНУ ім І. І. Мечникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т; гол. ред. О. А. Войцева. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2023.
DOI
ORCID:
УДК