Етнопсихологічна готовність політологів-міжнародників до професійної діяльності в умовах міжетнічної напруженості

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
ГО «Львівська педагогічна спільнота»
Анотація
У статті розглядається феномен міжетнічної напруженості як динамічний процес, що характеризується змінами психологічного стану етнічних груп, які взаємодіють, а також підкреслюється нагальна потреба у формуванні етнопсихологічної готовності майбутніх фахівців із міжнародних відносин до міжетнічної взаємодії у надзвичайних ситуаціях політичної нестабільності.
В статье рассматривается феномен межэтнической напряженности как динамичный процесс, характеризующийся изменениями психологического состояния взаимодействующих этногрупп, а также подчеркивается насущная необходимость формирования этнопсихологической готовности будущих специалистов международных отношений к межэтническому взаимодействию в чрезвычайных ситуациях политической нестабильности.
The article considers the phenomenon of interethnic tension as a dynamic process characterized by chang- es in the psychological state of interacting ethnic groups; also the urgent need of the formation of ethnopsychological readiness of the future International Relations Specialists for interethnic cooperation in emergency situations of political instability is emphasized.
Опис
Український психолого-педагогічний науковий збірник: науковий журнал
Ключові слова
міжетнічна напруженість, фахівці з міжнародних відносин, етнопсихологічна готовність до професійної діяльності, межэтническая напряженность, специалисты международных отношений, этнопсихологическая готовность к профессиональной деятельности, interethnic tension, International Relations Specialists, ethnopsychological readiness for professional activity
Бібліографічний опис
Український психолого-педагогічний науковий збірник: науковий журнал
DOI
ORCID:
УДК