Актуальні проблеми сучасного адміністративного процесу

Анотація
Предметом вивчення дисципліни «Актуальні проблеми сучасного адміністративного процесу» є сукупність суспільних відносин пов’язаних із адміністрати-вним процесом. Міждисциплінарні зв’язки: конституційне право; адміністративне судочинство; адміністративне право; проблеми адміністративного права. Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасного адміністративного процесу» є формування системи теоретичних і практичних знань у сфері адміністративного права і процесу; підготовка до наукової діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців.
Опис
Ключові слова
адміністративний процес, категорії адміністративного процесу
Бібліографічний опис
Гаран О. В., Добровольська Н.В. Актуальні проблеми сучасного адміністративного процесу: метод. рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня денної (вечірньої) форми навчання за спеціальності 081 «Право» денної (вечірньої) форми навчання / О. В. Гаран, Н.В. Добровольська; ОНУ ім. І.І. Мечникова – Одеса, 2021. – 87 с.
DOI
ORCID:
УДК