Концептуальна опозиція щастя/нещастя в ідіолекті М. М. Жванецького

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті моделюється когнітивна структура концептів ЩАСТЯ та НЕЩАСТЯ як ключових у концептосфері М. М. Жванецького. Висунуто гіпотезу, що збіг елітарної мовної особистості М. М. Жванецького та мовної особистості одесита найбільш віддзеркалюється в лінгвокультурному типажі «бонвіван». Джерельною базою дослідження послугували 579 творів М. М. Жванецького зі збірника «Собрание произведений в пяти томах», що містить мініатюри та монологи від шістдесятих років двадцятого століття до сучасного періоду. Аналіз концептуальної опозиції ЩАСТЯ/НЕЩАСТЯ здійснено з урахуванням її взаємозв’язків з іншими концептами. Виявлено, що до зони ближньої периферії концепту ЩАСТЯ в ідіолекті М. М. Жванецького входять концепти ЖИТТЯ, ЗАДОВОЛЕННЯ (НАСОЛОДА), ТВОРЧІСТЬ, СВОБОДА СЛОВА, ІНТЕРЕС, РОЗУМІННЯ, ГУМОР, ДРУЖБА, ВИПАДОК, ЛЮДИНА та концепт Я. Асоціативний зв'язок із концептом ЩАСТЯ мають концепти ЖІНКА, БАТЬКИ І ДІТИ, САМОТНІСТЬ, ОДЕСА, УКРАЇНА, ЇЖА, НАПОЇ. Концепт НЕЩАСТЯ корелює з такими ментальними одиницями, як ЖИТТЯ, НЕРОЗУМІННЯ, БЕЗКУЛЬТУР’Я, НЕРОБСТВО, БЕЗДАРНІСТЬ, ЗАБОРОНИ, ХВОРОБА, БІДНІСТЬ, ВЛАДА, МАСМЕДІА, ОДЕСА, ЄВРЕЙ та Я-концепт. Множинність стійких мовних реалізацій досліджуваних концептів свідчить про їх високий ступінь значущості в індивідуальній мовній картині світу автора. З’ясовано динаміку змін в когнітивносемантичній структурі індивідуального концепту ЩАСТЯ від юнацького максималізму щастя до мінімалізму щастя зрілого автора. Обгрунтовано, що в системі ціннісних орієнтирів Жванецького-письменника, представника соціолекту Одеси, феліцитарна ідея тісно пов’язана із гедонізмом, що є специфічною рисою лінгвокультурного типажу «одесит». Аналіз досліджуваного фрагмента концептосфери М. М. Жванецького підтверджує ціннісну специфіку мовної свідомості письменника як носія одеської субкультури.
Resume. The article explores the cognitive structure of the concepts of HAPPINESS and UNHAPPINESS as key concepts in M.M. Zhvanetsky’s conceptual sphere. It is hypothesized that the similarities between the elite linguistic personality of M.M. Zhvanetsky and the linguistic personality of Odessa are most reflected in the linguistic and cultural type "bon vivant". The study was based on 579 works by M.M. Zhvanetsky from the collection Collection of Works in Five Volumes, which contains miniatures and monologues from the sixties of the twentieth century to our modern period. The analysis of conceptual opposition between HAPPINESS / UNHAPPINESS is carried out by taking into account its interrelationships with other concepts. It is revealed that the following mental units correlate with the concept of HAPPINESS: LIFE, PLEASURE, CREATIVITY, FREEDOM OF SPEECH, INTEREST, UNDERSTANDING, HUMOR, FRIENDSHIP, CASE, MAN, SELF-CONCEPT. WOMAN, PARENTS AND CHILDREN, SOLITUDE, ODESA, UKRAINE, FOOD аnd DRINKS have an associative connection with the concept of HAPPINESS. The concept of UNHAPPINESS correlates with such mental units as LIFE, MISUNDERSTANDING, UNCULTURED, IDLENESS, INEPTITUDE, PROHIBITIONS, DISEASE, POVERTY, MASS MEDIA, ОDESA, JEWISH and SELF-CONCEPT. The multiplicity of stable linguistic realizations of the studied concepts testifies to their high degree of significance in the individual linguistic picture of the author's world. The dynamics of changes in the cognitivesemantic structure of the individual concept of HAPPINESS from the youthful maximalism of happiness to the minimalism of happiness of a mature author is clarified. It is substantiated that in Zhvanetsky’s system of values, a representative of the sociolect of Odessa, idea of happiness is closely connected with hedonism, which is a specific feature of the linguistic and cultural type "Odesa". Analysis of the concept of HAPPINESS as a fragment of M.M. Zhvanetsky's conceptosphere confirms the valuable specificity of the writer's linguistic consciousness as a carrier of the Odessa subculture.
Опис
Ключові слова
концепт, концептосфера, ідіолект, елітарна мовна особистість, щастя, нещастя, вербальні репрезентації, concept, conceptosphere, idiolect, elite linguistic personality, happiness, unhappiness, verbal representation
Бібліографічний опис
Прикладна лінгвістика на Півдні України: здобутки і перспективи : кол. монографія / ОНУ ім. І. І. Мечникова; наук. ред. Н. В. Кондратенко. – Одеса; Вінниця: ТВОРИ, 2022.
DOI
ORCID:
УДК