Вплив техногенного навантаження на узбе- режно-морські геосистеми Чорноморського регіону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2001
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Серед морських екосистем прибережно-морські є найбільш напруженими і складними. В першу чергу це визначається специфікою прибережних районів моря як зон найвищого техногенного навантаження. Збільшення його впливу на прибережно-морські геосистеми викликає поступову їх деградацію, стійкі зміни структури та функціонування морських біоценозів, небажані геохімічні і медико-геологічні наслідки. Оцінка еколого-геологічної ситуації в таких зонах вимагає збору інформації про умови нагромадження донних відкладів, динаміку рельєфу і гравітаційних процесів, гідрогеологічний режим і стан водного ресурсу, формування геохімічного поля регіону та ін.
Среди морских экосистем прибрежно-морские являются наиболее напряженными и сложными. В первую очередь это определяется спецификой прибрежных районов моря как зон наивысшей техногенной нагрузки. Увеличение ее влияния на прибрежно-морские геосистемы вызывает постепенную их деградацию, стойкие изменения структуры и функционирования морских биоценозов, нежелательные геохимические и медико-геологические последствия. Оценка экологогеологической ситуации в таких зонах требует сбора информации об условиях накопления донных отложений, динамике рельефа и гравитационных процессов, гидрогеологическом режиме и состоянии водного ресурса, формировании геохимического поля региона и др.
Among sea ecology-systems the near-shore-sea ones are the most intense and complex. First of all it is determined by specificity of sea coast areas as zones of highest man-caused loading. The increase of its influence on near-shore-sea geosystems results in their gradual degradation, stable changes of sea biocenosis structure and functioning, undesirable geochemical and geomedical consequences. The estimation of a ecologygeological situation in such zones requires the gathering of information about bottom deposits conditions of accumulation, relief and gravitational processes dynamics, hydro-geological mode and water resource condition, formation of a region geochemical field etc.
Опис
Ключові слова
техногенне навантаження, узбережно-морська геосистема, Чорноморський регіон, техногенная нагрузкя, прибрежно-морская геосистема, Черноморский регион, man-caused loading, nearshore- sea geosystems, Black sea region
Бібліографічний опис
Геолого-мінералогічний вісник
DOI
ORCID:
УДК