Номінативне поле англомовного концепту GENIUS / ГЕНІАЛЬНІСТЬ у наївній картині світу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Утворення номінативного поля будь-якого концепту розпочинається з ретельного дефініційного / компонентного аналізу заголовного слова-номінанта концепту та парадигматично пов’язаних із ним слів (синонімів, антонімів) (Колегаєва, 2018). Англомовний концепт GENIUS / ГЕНІАЛЬНІСТЬ вербалізує лише одна з чотирьох семем у структурі лексичного значення відповідного полісеманта. Спираючися на компонентний аналіз усіх наявних дефінітивних статей, виокремлюємо семний склад даних семем, із яких відфільтровуємо три сигніфікативні вузли у структурі значення аналізованої лексеми-репрезентанта концепту GENIUS / ГЕНІАЛЬНІСТЬ, а саме – ЩО, ЯКЕ, У ЧОМУ.
Опис
Ключові слова
англомовний концепт GENIUS / ГЕНІАЛЬНІСТЬ, номінативне поле, наївна картина світу, концепт
Бібліографічний опис
Актуальні питання лінгвістики та методики викладання іноземних мов: зб. матеріалів 8 міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті д-ра пед. наук, проф. В.Л. Скалкіна (Одеса, 12 квіт. 2022 р.). – Одеса: ОНУ імені І.І. Мечникова, 2022.
DOI
ORCID:
УДК