Засадничі принципи правотворчої діяльності як основа її ефективності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В статті досліджено природу, функціонування та розвиток основних (засадничих) принципів право- творчої діяльності. Показано, що принципи правотворчості є тими засадами, на яких стверджується цілеспрямована та ґрунтовна робота по створенню правових норм, перспектив розвитку не тільки права, а й суспільства і держави.
В статье исследовано природу, функционирование и развитие основных принципов правотворческой деятельности. Показано, что принципы правотворчества являются теми основами, на которых утверждаются целенаправленная и основательная работа по созданию правовых норм, перспектив развития не только права, а и общества и государства.
The article explored the nature, functioning and development of the basic (fundamental) principles of lawmaking activities. It is shown that the principles of lawmaking principles are the ones that allegedly targeted and substantial work on the creation of legal norms, perspectives of not only rights but also society and the State.
Опис
Ключові слова
принципи правотворчості, правотворча діяльність, удосконалення законодавства, регулятори суспільних відносин, принципы правотворчества, правотворческая деятельность, совершенствование законодательства, регуляторы общественных отношений, principles of lawmaking, law-making activity, improvement of the legislation, the regulators of public relations
Бібліографічний опис
Альманах права
DOI
ORCID:
УДК