Модифікації жанру псалма в творчості т. Шевченка

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
Номер ISSN
Номер E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У статті розглядається роль Псалтиря у текстовій палітрі творчості Тараса Шевченко. Поет звертається до біблійного тексту і творчо осмислює його. Цикл Тараса Шевченка становить абсолютно новий твір, який відтворює світовідчуття і світобачення автора. Студіюючи національний, політичний контекст, християнські міфи, Тарас Шевченко інтерпретує їх в оригінальних псалмах.
В статье рассматривается роль Псалтыря в текстовой палитре творчества Тараса Шевченка. Поэт обращается к библейскому тексту, творчески модифицируя его. Цикл Тараса Шевченка представляет собой абсолютно новое произведение, которое воссоздаёт мироощущение и мировидение автора. Используя национальный, политический контекст, христианские мифы, Тарас Шевченко интерпретирует их в оригинальных псалмах.
The article examines the role of the Psalms in the text palette of Taras Shevchenko. Poet turns to the biblical text and creatively elaborates it. Cycle Shevchenko is a completely new product that plays attitude and outlook of the author. Studiyuyuchy national political context, the Christian myths, Taras Shevchenko interprets them in the original psalms.
Опис
Ключові слова
жанр, модифікація, псалом, Псалтир, модификация, Псалтырь, genre, modification, psalm, Psalm
Бібліографічний опис
Слов'янські наукові читання: літературознавчий та лінгвокультурологічний аспекти : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф., м. Одеса, 19-20 жовтня 2015 року / Г. Д. Беньковська [та ін.]; відп. ред. Н. М. Раковська; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. світової літератури. – Одеса : Астропринт, 2016. – 363 с.
DOI
ORCID:
УДК