Уніфікація як закономірна тенденція розвитку міжнародного приватного права: загальний огляд

Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2310-9769
E-ISSN
2312-6493
Назва тому
Видавець
Вид-во Акад. адвокатури України
Анотація
Cтаття присвячена огляду основних тенденцій розвитку уніфікації міжнародного приватного права, який супроводжується аналізом сучасних вітчізняних та зарубіжних наукових досліджень в цій сфері.
Статья посвящена обзору основных тенденций развития унификации международного частного права, который сопровождается анализом современных отечественных и зарубежных научных исследований в этой области.
The article surveys main tendencies of the development of unification of private international law. The study done is based on the analysis of modern domestic and foreign scholarly research in the field.
Опис
Ключові слова
уніфікація, уніфікація права, форми та способи уніфікації, гармонізація права, зближення права, унификация, унификация права, формы и способы унификации, гармонизация права, сближение права, unification, unification of law, forms and method of unification, harmonization of law, rapprochement of law
Бібліографічний опис
Стрельцова Є. Д. Уніфікація як закономірна тенденція розвитку міжнародного приватного права: загальний огляд / Є. Д. Стрельцова // Вісник Академії адвокатури України. – 2015. – Т. 12, ч. 2(33). – С. 26–33.
DOI
ORCID:
УДК
341.9.019