Микрофитобентос Придунайских озер

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Исследован микрофитобентос Придунайских озер, в котором обнаружено 134 вида водорослей, относящихся к 4 отделам, 8 классам, 11 порядкам, 23 семействам и 41 роду. Из них 15 видов в Придунайских водоемах обнаружено впервые. Основу видового разнообразия составляют диатомовые водоросли (115 видов), зеленые (13) и сине-зеленые (4) водоросли.
Досліджено мікрофітобентос Придунайських озер, в якому знайдено 134 види водоростей, що належать до 4 відділів, 8 класів, 11 порядків, 23 родин і 41 роду. З них 15 видів в Придунайських озерах виявлено вперше. Основу видового різноманіття складають діатомові водорості (115 видів), зелені (13) та синьо-зелені (4) водорості
Mikrophytobentos of the Lower Danube Lakes was studied. 134 species of algae, belonging to 4 divisions, 8 classes, 11 orders, 23 families and 41 genera have been found. 15 species of them are new for Lower Danube Lakes. The highest proportion of species diversity was presented by diatoms (115 species), green algae (13) and bluegreen algae (4).
Опис
Ключові слова
Придунайские озера, микрофитобентос, водоросли., Придунайські озера, мікрофітобентос, водорості, mikrophytobentos, algae, Lower Danube Lakes
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК