Аналітична хімія

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Аналітична хімія – не просто дисципліна, що накопичує і систематизує знання; ця наука має величезне практичне значення в житті суспільства. Вона відшуковує та створює засоби для хімічного аналізу і забезпечує його здійснення. Без ефективних хімічних аналізів неможливе функціонування провідних галузей, у тому числі біології, неможливий розвиток багатьох суміжних областей знання. Аналітична хімія – це наука, що розробляє теоретичні основи і методи хімічного аналізу. Практичним завданням аналітичної хімії є встановлення хімічного складу речовин або їхніх сумішей. Якісний аналіз дозволяє встановити, з яких хімічних елементів, іонів, молекул чи груп атомів складається досліджувана проба (біологічний об’єкт). Кількісний аналіз дає відомості про кількісний вміст окремих компонентів складної речовини або суміші речовин. Хімічні речовини, що входять до складу біологічних об’єктів, аналізують за допомогою різних методів. Застосовують хімічні, інструментальні і біологічні методи аналізу. Аналітична хімія й, зокрема, якісний аналіз мають величезне наукове і практичне значення, представляючи сукупність методів дослідження речовин та їхніх перетворень. Найважливішу роль вона відіграє також і в суміжних з хімією областях науки – мінералогії, геології, фізіології, біології, а також у медичних, агрономічних і технічних науках. Без сучасних методів аналізу неможливий синтез хімічних сполук, до яких відносяться білки, лікарські препарати, добрива, гербіциди та ін. Методика користування практикумом передбачає самостійне вивчення студентами необхідних теоретичних питань за допомогою підручників з аналітичної хімії, а також розв’язання розрахункових завдань. Перед виконанням лабораторної роботи студент повинен уважно ознайомитися з наданим у посібнику матеріалом лабораторного заняття. При виконанні роботи необхідно строго дотримуватися зазначеної методики проведення експерименту.
Опис
Ключові слова
аналітична хімія, якісний аналіз, розв’язування задач, кількісний аналіз, інструментальні методи, хроматографія, іонообмінна хроматографія, екстракція
Бібліографічний опис
Аналітична хімія : практикум для студентів геол.-геогр. ф-ту. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 98 с.
DOI
ORCID:
УДК