Особливості статичного розсіяння світла водними розчинами сироваткового альбуміну людини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У роботі наведено результати дослідження молекулярного розсіяння водними розчинами сироваткового альбуміну людини. Методами статичного розсіяння світла отримано, що концентраційна залежність інтенсивності молекулярного розсіяння відрізняється від подібних залежностей для розчинів полімерів типу поліетиленгликолю або полівінілового спирту. На відміну від них концентраційні залежності інтенсивності МРС мають пік розсіяння за концентрацій 6%, який може розглядатися як аномальне розсіяння подібне до розсіяння світла у водних розчинах деяких речовин, частіше – спиртів. Отримане у роботі положення піку розсіяння світла співпадає з характерною точкою водних розчинів альбумінів різного походження, яка визначається концентрацією білкового компонента у плазмі крові ссавців. Детальний аналіз отриманих результатів потребує нових досліджень по температурним залежностей піків інтенсивності МРС та результатів лазерної кореляційної спектроскопії інтенсивності розсіяного світла.
The paper presents the results of the study of molecular light scattering (MLS) by aqueous solutions of human serum albumin.Using static light scattering methods, it was found that the concentration dependence of molecular scattering intensity differs from similar dependences for solutions of polymers such as polyethylene glycol or polyvinyl alcohol.In contrast, the concentration dependences of MLS intensity have a scattering peak at concentrations of 6%, which can be considered as anomalous scattering similar to the scattering of light in aqueous solutions of some substances, more often - alcohols.The position of the light scattering peak obtained in the work coincides with the characteristic point of aqueous solutions of albumins of various origins, which is determined by the concentration of the protein component in the blood plasma of mammals.A detailed analysis of the obtained results requires new studies on the temperature dependence of the MLS intensity peaks and the results of laser correlation spectroscopy of the intensity of scattered light.
Опис
Ключові слова
молекулярне розсіяння світла, коефіцієнт розсіяння, водні розчини, альбумін, астрономічні камери, molecular light scattering, scattering coefficient, aqueous solutions, albumin, astronomical cameras
Бібліографічний опис
Фізика аеродисперсних систем = Physics of aerodisperse systems
ORCID:
УДК