Провідні результати фізико-географічного дослідження Причорноморської низовини та їх значення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В основу представленої доповіді покладені результати фізико- географічних досліджень протягом 2015-2020 років території Причорноморської низовини. В першу чергу найбільш актуальні питання визначалися для досліджень. На відміну від інших публікацій, до змісту досліджень були залучені дослідження на південній окрайці, де детально вивчалися дельти річок та класичні лиманний та лопатевий типи узбережжя Чорного та Азовського морів. Відповідно була розроблена програма робіт. Для отримання висновків, матеріали попередніх досліджень були використані в публікаціях попередників та авторів статті, шляхом географічних співставлень. В програмі визначалися найбільш актуальні питання для раціонального природокористування. В переліку цих питань були: а) матеріали та методи досліджень; б) природні комплекси на класичному узбережжі лиманного та лопатевого типів; в) абразійні та акумулятивні форми берегового рельєфу; г) сучасний розвиток Кілійської дельти Дунаю; д) змив грунтів та гідрометеорологічний режим; є) зміни клімату, вітро- хвильового режиму та водного балансу морів; е) стан приморських національних парків та заповідників; ж) вплив деяких видів антропогенного фактору на природу Причорноморської низовини. Ця доповідь є оглядовою. В роботах брали участь всі викладачі кафедри.
Опис
Ключові слова
Причорноморська низовина, узбережжя Чорного та Азовського морів, 2015-2020 роки, географічні співставлення, раціональне природокористування
Бібліографічний опис
Теорія і практика берегознавства та природокористування : Зб. матер. міжнар. конф. (Одеса, 30-31 травня 2022 р.) / Ред. колегія. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022.
DOI
ORCID:
УДК