Окремi особливостi застосування запобiжного заходу у виглядi домашнього арешту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Відповідно до ст. 3 Конституції України права і свободи людини є найвищою цінністю [1]. Виходячи з даного положення, держава здійснює перетворення у кримінальному процесуальному праві, в т.ч. і стосовно запобіжних заходів. Впроваджуючи світовий досвід, Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК України) 2012 р. регламентує введення домашнього арешту – особливого запобіжного неізоляційного заходу [2]. З часу, що минув з дня введення даного заходу, виявилися певні його недоліки.
Опис
Науковий керівник: старший викладач кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики Козерацька, Олена Сергiївна
Ключові слова
права і свобода, перетворення у кримінальному процесуальному праві, запобіжні заходи, кримінальний процесуальний кодекс
Бібліографічний опис
Правовий вимір конституційної та кримінальної юрисдикції в Україні та світі. Перші юридичні читання : матеріали Всеукр. дистанційної конф., присвяч. 20-річчю створення екон.- правового ф-ту (27 квіт., 2018 р., м. Одеса) : [зб. тез доп.] / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ЕПФ ; уклад.: А. В. Левенець, О. В. Нарожна ; за заг. ред.: Л. О. Корчевна, І. А. Дришлюк . – Одеса : Фенікс, 2018 .