Асоціативный словник – шлях до сутності власної назви

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Асоціативний онімічний словник включає 60 статей, заголовками-стимулами яких є власні назви. Сюди входить 27 антропонімів – як прізвищ, так і імен (реальних, віртуальних та сакральних), 11 топонімів, 13 теонімів, серед яких 4 можуть слугувати також космонімами, 3 зооніми та 6 хрононімів. На ці стимули 100 реципієнтів дали свої реакції, які розташовані в словнику за частотністю. Подається також, тільки для реакцій-онімів, обернений словник.
Ассоциативный онимический словарь содержит 60 статей, у которых заглавиями-стимулами являются имена собственные. Сюда входит 27 антропонимов – как фамилий, так и личных имен (реальных, виртуальных и сакральных), 11 топонимов, 13 теонимов, среди которых 4 могут служить также космонимами, 3 зоонима и 6 хрононимов. На эти стимулы 100 реципиентов дали свои реакции, которые расположены в словаре по своей частотности. Дается также, только для реакций-онимов, обратный словарь.
Associative onymic dictionary comprises 60 entries, each of them having a proper name as its title word. 27 anthroponyms both Christian names and surnames (real, virtual and sacral) are included into it, 11 toponyms, 13 theonyms, 4 of which could be treated as cosmonyms as well, 3 zoonyms and 6 chrononyms. 100 recipients gave their reactions to these stimuli, reactions being placed in the dictionary according to their frequency. Reverse dictionary is also given for the onymic reactions only.
Опис
Ключові слова
асоціативний словник, власна назва, стимул, реакція, реципієнт, онімічні розряди, ассоциативный словарь, имя собственное, реакция, реципиент, онимические разряды, associative dictionary, proper name, stimulus, reaction, recipient, onymic classes
Бібліографічний опис
Ономастичні науки
DOI
ORCID:
УДК