Суб'єктивний крок часу як один з чинників деліквентної поведінки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. – Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2013. Дисертаційне дослідження присвячене вивченню суб'єктивного кроку ча-су як одного з чинників делінквентної поведінки підлітків. Проаналізовано сучасні теоретичні підходи до вивчення психології часу і проблеми виникнення делінквентної поведінки підлітків. Виявлено, що більша частина делінквентних підлітків має суб'єктивний крок часу зі значеннями τ від 0, 95 с до 1,5 с, що обумовлює її належність до меланхолоїдної групи. Дана тенденція підкреслює особливу роль слабкої нервової системи у посиленні ризику формування делінквентної поведінки. Переважна кількість підлітків основної групи на момент вчинення делікту перебувала в останній чверті другого періоду С – періоді біоенергетичного мінімуму, характерного спадом емоційних, фізичних, психічних, психосоматичних ресурсів індивіда та критичного через можливість виникнення різних форм девіантної і делінквентної поведінки. Отримані дані підтверджують особливу роль соціальної ситуації розвитку, що провокує або гальмує прояв вікових загострень, що обумовлюють кризові прояви даного вікового періоду. Встановлено зміст базисних потягів, актуальних схильностей і потребової сфери делінквентних підлітків, що помітно відрізняють їх від законослухняних підлітків-школярів: демонстративність, втеча у світ вимислу і брехні; деструктивне Я, знецінення цінностей світу і внутрішніх цінностей; відсутність аналізу про свої суперечливі, іноді взаємовиключні потяги, безмірне розширення Я, що зазвичай загрожує обмеженням кола інтересів, закритістю до нової інформації, відсутністю адекватних міжособистісних відносин і т.д. Демонстрація в основній групі за всіма шкалами нульових реакцій свідчить про те, що потяги підлітка-делінквента мають крайній ступінь напруженості, що сприяє спонтанному, чи неадекватному прийняттю рішень і, як наслідок, девіантній і делінквентній поведінці. З’ясовано, що структура вираженості типів акцентуації в досліджуваних вибірках різна: в основній групі дослідждуваних найбільш виражений епілептоїдний тип акцентуації. Особливості характерологічної сфери, притаманні епілептоїдам, можуть бути тригерами делінквентної поведінки. Розроблено психологічний метод, який, з використанням дискримінантної функції, дозволяє визначити схильність підлітків до делінквентної поведінки та особистісні особливості, які сприяють її виникненню та формуванню.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.06 – юридическая психология. – Харьковский национальный университет внутренних дел. – Харьков, 2013. Диссертационное исследование посвящено изучению субъективного шага времени как одного из факторов делинквентного поведения подростков. Проанализированы современные теоретические подходы к изучению психологии времени и проблемы возникновения делинквентного поведения подростков. Выявлено, что большая часть делинквентных подростков обладает субъективным шагом времени со значением τ от 0,95 с до 1,5 с, что обусловливает ее принадлежность к меланхолоидной группе. Данная тенденция подчеркивает особую роль слабой нервной системы в усилении риска формирования делинквентного поведения. Преобладающее количество подростков основной группы на момент совершения деликта находились в последней четверти второго периода С – периоде биоэнергетического минимума, характерного спадом эмоциональных, физических, психических, психосоматических ресурсов индивида и являющихся критическим из-за возможности возникновения различных форм девиантного и делинквентного поведения. Полученные данные подтверждают особую роль социальной ситуации развития, провоцирующей или тормозящей проявление возрастных обострений, обусловливающих кризисные проявления данного возрастного периода. Определено содержание базисных влечений, актуальных склонностей и потребностной сферы делинквентных подростков, заметно отличающие их от законопослушных подростков-школьников: демонстративность, бегство в мир вымысла и лжи; деструктивное Я, обесценивание ценностей мира и внутренних цен-ностей; отсутствие анализа своих противоречивых, иногда взаимоисключающих влечений, безмерное расширение Я, что обычно чревато ограничением круга интересов, закрытостью к новой информации, отсутствием адекватных межличностных отношений и т.д. Демонстрация в основной группе по всем шкалам нулевых реакций свидетельствует о том, что влечения делинквентов имеют крайнюю степень напряженности, что способствует спонтанному, неадекватному принятию решений и, как следствие, девиантному и делинквентному поведению. Обнаружено, что структура выраженности типов акцентуации в исследуемых выборках различна: в основной группе испытуемых наиболее выражен эпилептоидный тип акцентуации. Особенности характерологической сферы, присущие эпилептоидам, могут являться триггерами делинквентного поведения. Разработан психологический метод, который, с использованием дискриминантной функции, позволяет определить склонность подростков к делинквентному поведению, а также личностные особенности, способствующие его возникновению и формированию.
Thesis for the degree of the candidate of Psychological Sciences, major in 19.00.06 – Legal Psychology. – Kharkiv National University of Internal Affairs. – Kharkov, 2013 . There have been analyzed the current theoretical approaches to the study of the temporal approach and the problem of the origin of delinquent behavior among adolescents . It was revealed that most of the delinquent adolescents has subjective time step with the value of τ from 0,95 sec. to 1,5 sec. which relates it to the melancholic group. This tendency emphasizes the special role of the weak nervous system in enhancing the risk of delinquent behavior development. Prevailing number of the adolescents of the primary group at the time of delict commission were in the last quarter of the second period i.e. the С – period of bioenergetic minimum that is characterized by recession of emotional, physical, mental, psychosomatic resources of the individual and being critical because of possibility of development of various forms of deviant and delinquent behavior. Obtained results confirm the special role of the social situation of development, provoking or retarding the manifestation of age aggravations, causing crisis manifestations of this age period. The content of the basic inclinations, aptitudes and needs of delinquent adolescents considerably distinguishing them from law-abiding teenage school students is defined: showing off, the desire for recognition, escape into the world of fiction and falsehood; destructive I, the loss of trust, depreciation of the values of peace and inner values; depreciation of the existence, the lack of analysis of own controversial and sometimes conflicting impulses, an immense “I-expansion” which is usually fraught with restricted range of interests, closeness to the new information, lack of adequate interpersonal relationships etc. Demonstration in the primary group of zero reactions on all scales testifies that the reactions that drive delinquents have an extreme degree of tension which causes spontaneous, inadequate decision-making and consequently deviant and delinquent behavior. It has been revealed that the structure of expressiveness of accentuation types in the studied samples is different: in the primary group of testees the most expressed is epileptoid accentuation type. Peculiarities of the characterological sphere of epileptoids may be triggers of delinquent behavior. There has been developed a prognostic method which with the use of discriminant function enables to determine the tendency of adolescents to delinquent behavior and personal traits that contribute to its occurrence and formation.
Опис
Ключові слова
суб'єктивний крок часу, τ-тип, великі біологічні цикли, делінквентна поведінка, підлітки, профілактика, психологічний метод, субъективный шаг времени, большие биологические циклы, делинквентное поведение, подростки, профилактика, психологгический метод, Subjective time step, τ-type, large biological cycles, delinquent behavior, adolescents, prevention, psychological method
Бібліографічний опис
Коваль Г. Ш. Суб'єктивний крок часу як один з чинників деліквентної поведінки : автореф. дис... канд. психол. наук / Г. Ш. Коваль. – Одеса, 2013. – 20 с.
DOI
ORCID:
УДК