Дистанційне навчання студентів-філологів: позитивні та негативні чинники

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Стаття присвячена викликам сьогодення, зокрема дистанційному викладанню філологічних дисциплін у вищій школі. Мета статті – з’ясувати позитивні і негативні чинники використання дистанційних технологій у навчанні дисциплін на філологічному факультеті. Акцентовано увагу на темах філологічних дисциплін, при викладанні яких дистанційне навчання має багато переваг чи, навпаки, недоліків, схарактеризовано дидактичні принципи організації навчання в дистанційному форматі, дотримання яких сприяє ефективності та якості дистанційних курсів.
The article is devoted to the present educational process and the distance learning of philological disciplines in higher educational institutions. The work aims to find out positive and negative factors of using distance technologies of study at the Philological Department. The topics of philological disciplines are under consideration. And the process of distance learning has many advantages or disadvantages for teaching. Also, the didactic principles of teaching in online format are characterized in the article. Many of them can help distance courses to become more effective.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, позитивні та негативні чинники, контроль у навчанні, викладання філологічних дисциплін, принципи дистанційного навчання, distance learning, positive and negative factors, control in the study, teaching philological disciplines, the principles of distance learning
Бібліографічний опис
Проблеми онлайн-навчання філологічних дисциплін у вищій школі : зб. матеріалів наук.-практ. семінару каф. заг. та слов'ян. мовознавства ОНУ ім І. І. Мечникова / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т; гол. ред. О. А. Войцева. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2023.
DOI
ORCID:
УДК