Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Методичні рекомендації з курсу «Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження» розроблені на кафедрі диференціальної і спеціальної психології ОНУ імені І.І. Мечникова на основі освітньо-професійної програми підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня «третій (доктор філософії)» (ОКРДФ) відповідно до навчального плану для спеціальності 053 «Психологія». Згідно з навчальним планом «Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження» є нормативною дисципліною і її вивчення здійснюється на 2-му курсі навчання здобувачів освітньо-кваліфікаційного третього рівня (доктор філософії). Актуальність даного курсу Світовий досвід показує, що успіх у виконанні та презентації наукового дослідження визначається здатністю науковця проводити системній аналіз теоретичних та емпіричних даних за допомогою сучасних знань теоретичних, емпіричних та статистичних методів дослідження. Дисципліна «Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження» забезпечує особистісний і професійний розвиток аспіранта та спрямована на загальний предмет – дослідження психіки людини, та засвоєння аспірантами проблем моделювання основних процесів майбутнього дослідження з метою вибору методів дослідження, проведенню дослідження, обробки та презентації отриманих результатів. Саме тому курс «Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження» є актуальним та має велике практичне значення.
Опис
Ключові слова
наукові дослідження, аналіз, метод, презентація результатів, регресійний аналіз, дисертаційне дослідження, 053 Психологія
Бібліографічний опис
Методи наукових досліджень, аналіз та презентація результатів дослідження : метод. рек. до курсу для здобувачів 3-го освітньо-кваліфікаційного рівня (доктор філософії) спец. 053 «Психологія». – Одеса : ОНУ, 2021. – 34 с.
DOI
ORCID:
УДК