Рибні ресурси Нижнього Дністра та Дністровського лиману

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський державний екологічний університет
Анотація
Фауністичне збіднення і зміна структури іхтіоценозів Нижнього Дністра є наслідком великого комплексу багатопланових антропогенних факторів, що впливають на фауну р. Дністер і Дністровського лиману. Найбільш помітні фауністичні і біоценологічні зміни викликані зарегулюванням стоку річки – гідротехнічним перетворенням екосистеми, що призвела до деградації нерестовищ, загальним і локальним забрудненням вод, випадкової і цілеспрямованої інтродукції агресивних видів-вселенців. Помітне падіння уловів і запасів більшості промислових видів риб обумовлено також в значній мірі і інтенсифікацією промислу, розширенням нелегального, непідзвітного і нерегульованого рибальства, неправильною системою регулювання рибальства, інтенсивного використання рибних стад. В умовах інтенсивного промислу при негативних змінах середовища існування особливо актуальними стають завдання раціонального використання рибних ресурсів. Мета цієї роботи – оцінити стан рибних ресурсів Нижнього Дністра і Дністровського лиману.
The faunistic impoverishment and alteration of the Lower Dniester ichthyocoenoses’ structure are the consequences of the large complex of multifaceted anthropogenic factors affecting fauna of the Dniester River and the Dniester Estuary. The most noticeable changes in fauna and biocoenoses were caused by river flow regulation – hydro-engineering transformation of the ecosystem, which resulted at loss of spawning grounds, general and local pollution of water, accidental and purposeful introduction of aggressive alien species. Noticeable drop in most of the main commercial species’ catches and stocks is, to a significant degree, due to fishery intensification, expansion of illegal, unreported and unregulated fishing, improper fishery regulation system, intensive use of fish resources. Under intensive fishing conditions and in case of negative changes of habitat, sustainable fish resources management becomes an especially urgent task. The purpose of this work is to evaluate the state of fish resources in the Lower Dniester and the Dniester Estuary.
Опис
Ключові слова
Нижній Дністер, Дністровській лиман, рибні ресурси, Lower Dniester, fish resources
Бібліографічний опис
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Річки та лимани Причорномор'я на початку ХХІ сторіччя" (17-19.10.2019 р.) Одеса, ТЕС, 2019.
DOI
ORCID:
УДК