Флотационное разделение оксалатов скандия и лантана

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Изучен процесс разделения скандия и лантана путем перевода их в щавелевокислые комплексы и последующей флотации с помощью катионного собирателя – додециламина. Кинетика флотации имеет двухступенчатый характер и описывается уравнением первого порядка. Условия оптимального разделения (Ksc,La = 12,1): образование трехзарядных комплексов М(С2О4)3 3-, слабощелочная среда (рН = 6), расход собирателя 150 % от стехиометрически необходимого для связывания скандия (более легкого РЗЭ) в соединение состава (RNH3) + 3[M(С2О4)3]3-.
Наведено результати досліджень флотаційного розділення скандію і лантану шляхом переводу їх у щавлевокислі комплекси (оксалати) і наступної флотації за допомогою катіонного збирача – хлориду додециламіну. Кінетика флотаційного вилучення скандію і лантану з їх бінарних розчинів має двохступінчатий характер і надається рівнянням першого порядку. Константи швидкості лежать у межах 0,073-0,015 хв-1 (рН=3) и 0,108-0,029 хв-1 (рН = 6). Суттєву роль при флотаційному розділенні скандію і лантану грають стійкість їх щавлевокислих комплексів і спорідненість комплексів до збирача. Максимальне значення коефіцієнту розділення (KSc,La =12,1) спостерігається у випадку: трьохзаряджених комплексів М(С2О4)3 3- скандію та лантану, слабко лужного середовища (рН = 6) і витрати збирача 150 % від стехіометрично необхідного для зв’язування скандію (як більш легкого РЗЕ) у сполуку складу (RNH3)+ 3[M(С2О4)3]3-.
The article provides the results of studies of flotation separation of scandium and lanthanum by transforming them into oxalate complexes (oxalate) followed by flotation using cationic collector – dodecylamine chloride. The kinetics of flotation isolation of scandium and lanthanum from their binary solutions has two stages and it is described by the equation of the first order. The rate constants are in the range 0,073-0,015 min-1 (pH = 3) and 0,108-0,029 min- 1 (pH = 6). The essential role in the process of flotation separation of scandium and lanthanum oxalate are playing the stability of their complexes and complexes affinity to the collector.The maximum value of the separation (KSc, La=12,1) is observed in the case of: triply complexes М(С2О4)3 3- of scandium and lanthanum, slightly alkaline medium (pH = 6) and flow collector in the quantity 150% of the stoichiometrically required for binding of scandium (as more lighter REE) as a compound of (RNH3)+ 3[M(С2О4)3]3-.
Опис
Вісник Одеського нац. університету: сер.: Хімія : науковий журнал / ОНУ ім. І.І. Мечникова . – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2015
Ключові слова
скандий, лантан, щавелевокислые комплексы, катионный собиратель, флотация, скандій, лантан, щавлевокислі комплекси, катіонний збирач, флотація, scandium, lanthanum oxalate complexes, cationic collector, flotation
Бібліографічний опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету=Odessa National University Herald
DOI
ORCID:
УДК