Обрядовий персонаж “нанашка” в українському весіллі Одещини

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
У даній статті на основі польових досліджень українського весілля Одещини проведено аналіз ритуальних функцій та ролі обрядового персонажу “нанашка ” в структурі обряду. Визначено варіативність обрядодій за участі нанашки на тлі збереження архаїчних елементів та появи численних інновацій. Наголошується на домінуючій ролі жінки в українському весіллі.
В статье на основе полевых исследований украинской свадьбы Одесчины проведен анализ ритуальных и роли обрядового персонажа нанашка в структуре обряда. Определена вариативность обрядовых действий при участии нанашки в контексте сохранения архаических элементов и появления многочисленных инноваций. Сделан вывод о доминирующей роли женщины в украинской свадьбе.
The article, based on field research conducted Ukrainian wedding Odessa region analysis of the role of ritual and ceremonial character nanashka in the structure of the rite. Variability defined ritual actions involving nanashki in the context of preserving archaic elements and the emergence of numerous innovations. It is concluded that the dominant role of women in Ukrainian wedding.
Опис
Ключові слова
весілля, нанашка, обряд, Одещина, свадьба, Одесчина, wedding, nanashka, rite, Odessa region
Бібліографічний опис
Одеські етнографічні читання. Етнокультура порубіжжя: локально-територіальні особливості : зб. наук. праць / М. Анісімов [та ін.]; ОНУ ім. І.І. Мечникова, Іст. ф-т [та ін.]; наук. ред. В. Г. Кушнір. – Одеса : Одеський нац. ун-т, 2014. – 418 с.
DOI
ORCID:
УДК