Об исследовательских программах, формирующих многомерный подход

Ескіз
Дата
2009
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
В статье перечисляются и кратко характеризуются основные исследовательские программы, формирующие многомерный подход. Отмеченные программы рассматриваются в контексте происходящих парадигмальных изменений, которые сопутствуют современной ситуации культурного макросдвига.
У статті перелічуються та стисло характеризуються основні дослідницькі програми, що формують багатовимірний підхід. Відзначені програми розглядаються в контексті парадигмальних змін, що відбуваються і супроводжують сучасну ситуацію культурного макрозрушення.
In the article the main research programs, which form multidimensional approach,are transferred and briefly characterized. The noted programs are examined in the context of the proceeding paradigmatic changes, which accompany the contemporary situation of cultural macroshift.
Опис
Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2009. - Том 14, Вип.21 : "Філософія". – укр. і рос.
Ключові слова
многомерный подход, исследовательская программа, многомерность, многомерное мышление, багатовимірний підхід, дослідницька програма, багатовимірність, багатовимірне мислення, multidimensional approach,, research program, multidimensionality, the multidimensional thinking
Бібліографічний опис
Вісник Одеського національного університету = Odessa National University Herald