Освітній коучинг в системі вищої професійної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Бондаренко М. О.
Анотація
Якість модернізації сучасної вищої освіти багато в чому залежить від характеру протікання інноваційних процесів і визначається особливостями такої інновації, а саме інноваційним потенціалом середовища і педагогічного колективу. Болонський процес визначив важливі принципи розвитку європейської вищої освіти у ХХІ столітті, один із яких — переорієнтація на особистість студента як активного суб’єкта навчально-виховного процесу, перехід від викладання до учіння, самокерованого навчання. Це зумовлює переосмислення парадигми вітчизняної освіти, пошук нових механізмів надання знань і забезпечення їх якості. Водночас постає проблема відповідності зовнішнього забезпечення якості навчання внутрішнім процесам студента, актуалізації навчально-пізнавальної мотивації, пізнанню індивідуальних особливостей і розкриттю його творчого потенціалу. Забезпечити внутрішню стійку мотивацію студента до опанування професійними компетентностями покликаний коучинг як технологія навчання. Коучінг в освіті є темою мало вивченою, навіть за межами нашої країни, тому розвиток цього напряму є надзвичайно актуальним, зважаючи на мету освіти щодо формування нової генерації громадян.
Опис
Ключові слова
коучинг, вища професійна освіта, освіта
Бібліографічний опис
Освіта дорослих в Україні та світі [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 155-річчю Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова, 60-річчю ф-ту ром.-герм. філології та 60-річчю каф. педагогіки (Одеса, 2 жовт. 2020 р.). / за ред. проф. Л. М. Голубенко, проф. О. С. Цокур. – Одеса : Бондаренко М. О., 2020.
DOI
ORCID:
УДК