Вплив гіпоксії замкненого простору на вміст рибофлавіну та його коферментів в органах білих щурів

Анотація
За умов гіпоксії замкненого простору спостерігалось суттєве збільшення вмісту рибофлавіну у всіх органах щурів, але більш в серці та мозку. Високий рівень флавінаденіндинуклеотиду відзначено у печінці та нирках щурів, а суттєве збільшення вмісту флавінмононуклеотиду спостерігалось лише в мозку. Отримані дані відображають порушення метаболізму рибофлавіну за умов дії гіпоксії замкненого простору, а зміна вмісту флавінів в органах тварин свідчить про різноспрямованість компенсаторних процесів.
During confined space-hypoxia syndrome it is observed a significant increase of riboflavin in all organs of rats, but more in the heart and brain. High level of flavin adenine dinucleotide is observed in rat liver and kidney, and significant increase of flavin mononucleotide is observed only in the brain. The data reflect the metabolism of ri-boflavin under conditions of confined space-hypoxia syndrome, and change of the flavin content in the bodies of animals indicates different compensatory processes
Опис
Ключові слова
гіпоксія замкненого простору, рибофлавін, флавінаденіндинуклеотид, флавінмононукле-отид, метаболізм, печінка, серце, нирки, мозок, confined space-hypoxia syndrome, riboflavin, flavin adenine dinucleotide, flavin mononucleotide, metabolism, liver, heart, kidneys, brain
Бібліографічний опис
Scientific Journal «ScienceRise»
DOI
ORCID:
УДК