Утворення вторинних текстів шляхом структурно-змістової компресії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Міжнародний гуманітарний університет
Анотація
У статті окреслено принципи текстової деривації та розглянуто один із її механізмів, яким є структурно-змістова компресія. Детальну увагу присвячено таким прийомам скорочення тексту, як змістове скорочення і змістове узагальнення, та їх застосуванню в процесі породження вторинних навчальних текстів.
В статье очерчены принципы текстовой деривации и рассмотрен один из ее механизмов, в частности структурно-смысловая компрессия. Особое внимание уделено таким приемам сокращения текста, как смысловое сокращение и смысловое обобщение, и их использованию в процессе порождения вторичных учебных текстов.
The article outlines principles of text derivation and discusses one of its mechanisms, namely structural and meaningful compression. The article focuses on such methods of text shortening as shortening of meaning and generalization and their role in the process of generating secondary (graded) readings.
Опис
Ключові слова
деривація, вторинний текст, семантична компресія, структурно-змістова компресія, деривация, вторичный текст, семантическая компрессия, структурно-смысловая компрессия., derivation, secondary text, semantic compression, structural compression
Бібліографічний опис
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
DOI
ORCID:
УДК