Оцінка рівня та якості життя населення як передумова формування стратегічного бачення соціально-економічного розвитку регіону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2014
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Чернігівський державний технологічний університет
Анотація
Доведено необхідність проведення оцінювання рівня та якості життя населення у кожному регіоні України, що обґрунтовує наявний економічний стан регіону, місце регіону серед інших. На основі результатів оцінювання обираються стратегічні пріоритети (які саме сфери життя потребують першочергового втручання), конкретизуються стратегічні цілі розвитку регіону, визначаються особисте ставлення мешканців до місця проживання і їхні очікування щодо змін, які мають відбутися.
Показана необходимость проведения оценки уровня и качества жизни населения в каждом регионе, что обосновывает настоящее экономическое положение региона, место региона среди других. На основании результатов оценки выбираются стратегические приоритеты (какие именно сферы жизни требуют первоочередного вмешательства), конкретизируются стратегические цели развития региона, определяется личное отношение населения к месту проживания и их ожидания потенциальных изменений.
Shows the need to assess the level and quality of life of the population in each region, which justifies the current economic situation in the region, the region's place among others. Based on the results of the evaluation are selected strategic priorities (which areas of life requires urgent intervention), are specified strategic development goals of the region is determined by the personal attitude of the population to the place of residence and their expectations of potential changes.
Опис
Ключові слова
регіон, стратегічне бачення, місія, стратегія, рівень та якість життя населення, рейтинг, регион, стратегическое видение, миссия, стратегия, уровень и качество жизни населения, рейтинг, region, strategic vision, mission, strategy, the level and quality of life, rating
Бібліографічний опис
Вісник Чернігівського державного технологічного університету
DOI
ORCID:
УДК