Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг програмних продуктів»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Навчальна програма дисципліни «Маркетинг програмних продуктів» складена відповідно до освітньо-професійної/освітньо- наукової програми підготовки магістрів спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології». Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості та інструменти маркетингу програмних продуктів та можливості їх використання для досягнення загальних та специфічних цілей маркетингової діяльності ІТ-організації. Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 1. Маркетинг інформаційних продуктів у загальній концепції маркетингу. 2. Інструменти та тактики управління інформаційним маркетингом. Метою викладання навчальної дисципліни «Маркетинг програмних продуктів» є: формування системи теоретичних знань та практичних навичок щодо сучасних моделей, методологій, інструментів управління маркетингом програмних продуктів в динамічному інформаційному середовищі.
Опис
Ключові слова
життєвий цикл, інформаційні системи, інформаційні продукти та послуги, інформаційні технології, корпоративна інформаційна система, маркетингові інформаційні системи, мобільний пристрой, маркетингові управлінські рішення, обчислювальна техніка, програмне забезпечення, персональний комп’ютер, програмні продукти
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Маркетинг програмних продуктів» : для студ. ден. (заоч.) від-ня ФМФІТ. Галузь знань: 12 «Інформаційні технології». Рівень вищої освіти: другий (магістерський) / [укладачі: О. В. Садченко, М. П. Чайковська, Ю. В. Робул] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, екон.-прав. ф-т, каф. маркетингу та бізнес-адміністрування. Одеса, 2020. 31 с.
DOI
ORCID:
УДК