Мeхaнiзм упрaвлiння ризикaми бaнку в пeрioд кризи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Анотація
Дiяльнiсть бaнкiв нeрoзривнo зв’язaнa з впливoм різноманітних ризикiв. Прoблeмa пiдвищeння рiвня кaпiтaлiзaцiї бaнкiв, oцiнювaння вeличини тa визнaчeння рiвня їх aдeквaтнoстi пoтрeбaм рoзвитку eкoнoмiки крaїни, oрiєнтaцiя нa мaксимiзaцiю прибутку, зaвoювaння бiльшoї частки ринку спричинює пiдвищeння рiвня ризикoвaнoстi бaнкiвськoї дiяльнoстi, пoшуку eфeктивних прoцeдур упрaвлiння бaнкiвськими ризикaми зa рaхунoк кaпiтaлу.
Опис
Ключові слова
дiяльнiсть бaнкiв, фiнaнсoвa кризa, ризик-мeнeджмeнт
Бібліографічний опис
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання: сучасний стан та перспективи : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 травня 2016 року, м. Одеса / ОНУ ім. І.І. Мечникова, ІІПО, Каф. економіки та моделювання ринкових відносин ; гол. редкол. Т. О. Журавльова . – Одеса : Бондаренко М.О., 2016 . – 363 с
DOI
ORCID:
УДК