«5 φ» sustainable development potential of telecommunication enterprise

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
2616-7107
E-ISSN
2786-8958
Назва тому
Видавець
Анотація
Introduction. The sphere of communication and informatization today has a significant impact on the development of the country's economy, especially in the period of its sustainable development. Under the influence of the construction of an information society and globalization transformations, the concept and structure of the potential of telecommunication enterprises are changing. The components of it have the main role in achieving its sustainable development. Aim and tasks. Therefore, the purpose of the work is to substantiate the components of a set of potentials of the sustainable development of telecommunication enterprise and its components, as well as to study the specificities of the impact of this set of potentials on sustainable development of telecommunication enterprise.
Проблема. Сфера зв’язку та інформатизації на сьогодні має значний вплив на розвиток економіки країни, особливо в період досягнення нею сталого розвитку. Під впливом побудови інформаційного суспільства та глобалізаційних перетворень змінюються поняття та структура потенціалу телекомунікаційних підприємств, складові якого відіграють головну роль у досягненні ним сталого розвитку. Мета та завдання. Метою роботи є обґрунтування складових сукупності потенціалів сталого розвитку телекомунікаційного підприємства, а також дослідження особливостей впливу цієї сукупності потенціалів на сталий розвиток телекомунікаційного підприємства.
Опис
Ключові слова
sustainable development, telecommunication enterprise, economic potential, social potential, ecological potential, technical-technological potential, intellectual potential, сталий розвиток, телекомунікаційне підприємство, економічний потенціал, соціальний потенціал, екологічний потенціал, техніко-технологічний потенціал, інтелектуальний потенціал
Бібліографічний опис
Demyanchuk M. / «5 φ» sustainable development potential of telecommunication enterprise / M. Demyanchuk // Economics. Ecology. Socium. – 2017. – Vol. 1, iss. 1. – P. 45–59.
DOI
УДК
338.47:330.3