Гендерна варіативність висхідного тону у новозеландській англійській

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена дослідженню просодичних особливостей мовлення новозеландців з урахуванням гендерної поведінки мовців. Її мета – визначення варіативності висхідного тону в новозеландській англійській. Основним методом дослідження обрано аудиторський аналіз для визначення номенклатури інтонаційних шкал і термінальних тонів, використано також методику отримання узагальненого тонального контуру (УТК). Новизна дослідження полягає в тому, що вперше просодичні особливості мовленнєвої поведінки новозеландців набули належної уваги з боку науковців. Отримані дані за результатами аналізу інтонаційних шкал і термінальних тонів дозволяють зазначити, що тональні показники є дуже інформативними при проведенні мовленнєвої ідентифікації новозеландців.
This article is devoted to the study of prosodic peculiarities of the New Zealanders' speech with the account of gender behavior of the speakers. The aim of the research is to determine the variability of the Rising tone in the New Zealand English. Main method of the research was auditory analysis used to identify the nomenclature of the intonation scales and the terminal tones, and method of obtaining a generalized tonetic contour (GTC). The novelty of the research lies in the fact that for the first time the scientists’ attention has been paid to prosodic peculiarities of the speech behavior of New Zealanders. The obtained data based on the results of the analysis of the intonation scales and the terminal tones allow us to state that the tonal indicators are very informative at conducting speech identification of the New Zealanders.
Опис
Ключові слова
новозеландська англійська мова, національний варіант, аудиторський аналіз, інтонаційна шкала, термінальний тон, гендер, тональний контур, New Zealand English, national variant, auditory analysis, intonational scale, terminal tone, gender, tonetic contour
Бібліографічний опис
Прикладна лінгвістика на Півдні України: здобутки і перспективи : кол. монографія / ОНУ ім. І. І. Мечникова; наук. ред. Н. В. Кондратенко. – Одеса; Вінниця: ТВОРИ, 2022.