Рецепція романтичної моделі «кохання-розриву» сучасним поетом-емігрантом О. Петровою

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Науковий керівник
Укладач
Редактор
Назва журналу
ISSN
E-ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Актуальність даного дослідження мотивована включенням до поля наукового пошуку сьогоднішньої філологічної думки феномена літературної діаспори та її спадщини, де особливе місце займає сучасна поезія. Вивчення комунікативної стратегії романтичного кохання-розриву, безсумнівно, вже має свої традиції. Новизна обумовлена увагою до лірики О. Петрової, чиї поетичні книги почали отримувати відгук у критиці, але мікропоетика її творів ще недостатньо вивчена. Метою статті є спроба проаналізувати включення до еротичного дискурсу О. Петрової романтичної любовної моделі. Тип комунікації як розриву пов'язаний з інтенціями романтизму, що продукує в розвитку ліричного сюжету активацію романтичних міфологем та емблематики. Кореляція ліричного сюжету А. Петрової з контекстом романтичної традиції висвічує тенденцію до прикордонності авторської свідомості.
The relevance of this study is motivated by the inclusion in the field of scientific search of today's philological thought of the phenomenon of the literary diaspora and its heritage, where modern poetry occupies a special place. The romantic communicative strategy has its own traditions of study (R. Bart, M. Weikopf, J. Kristiva, Yu. Lotman, I. Smirnov). The novelty is due to attention to the lyrics of A. Petrova, whose poetry books began to receive a response in criticism, but the microethics of her works have not yet been sufficiently studied. The purpose of the article is to try to analyze the inclusion in the erotic discourse of A. Petrova romantic communicative model of love-break. The type of love communication-break is associated with intentions of romanticism. Such continuity is generates the activation of romantic mythologies and emblematics in the development of the lyrical plot.
Опис
Ключові слова
романтична модель, комунікативна стратегія, кохання-розрив, еротичний дискурс, емігрант, romantic model, communicative strategy, love-break, erotic discourse, emigrant
Бібліографічний опис
Прикладна лінгвістика на Півдні України: здобутки і перспективи : кол. монографія / ОНУ ім. І. І. Мечникова; наук. ред. Н. В. Кондратенко. – Одеса; Вінниця: ТВОРИ, 2022.
DOI
ORCID:
УДК